КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Державні закупівлі

Нормативно-правова база з питань державних закупівель

1. Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
2. Закони України у сфері державних закупівель
3. Витяги з Кодексів України
  1. Річний план закупівель Котелевська ЦРЛ на 2019 рік
  2. Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік Котелевська центральна районна лікарня

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору  про закупівлю.
1.    Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг в тендерному комітеті (далі-тендерний комітет), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.
Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 ( зі змінами) ( далі Положення).
2.    Будь-який учасник процедури закупівлі ( далі – учасник ), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення процедури закупівлі, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника відповідно до цього Порядку.
У разі коли на день отримання скарги укладено договір про закупівлю, тендерний комітет не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, та Державне казначейство листом у п’ятиденний строк з моменту отримання скарги.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.
3.    Об’єктом оскарження не може бути:
- зроблений тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;
- рішення тендерного комітету про відхилення всіх тендерних пропозицій.
4.    До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, уповноваженому органу або замовнику.
Тендерний комітет може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тендерним комітетом порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність тендерного комітету, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.
5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
учасником – юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та          скріплюється печаткою юридичної особи;
учасником – фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
6.Скарга повинна містити:
а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, прізвище , ім’я по батькові керівника та контактної особи, телефони – для юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання , телефон – для фізичних осіб;
б) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі;
в) викладення змісту підстав, у зв’язку з якими вона подається;
г) вимоги скарги;
д) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;
е) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня ” Вісник державних закупівель” , у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
ж) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій  України – для юридичних осіб – резидентів ( для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) , копія свідоцтва про реєстрацію – для фізичних осіб.
7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги ( у разі його присвоєння ). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою, особистим підписом для фізичних осіб.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення  тендерний комітет або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що  не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги тендерним комітетом , про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство .Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття тендерним комітетом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку тендерний комітет має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли тендерний комітет або уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
Рішення уповноваженого органу про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.
9. Тендерний комітет повинен не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити уповноважений орган, учасника, який подав скаргу, учасника – переможця процедури закупівлі та замовника про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
10. Тендерний комітет приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
“    у разі коли скаргу не задоволено, – причини прийняття такого рішення;                      . Скарга залишається без розгляду у разі, якщо :
а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
в) об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.

“    у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту., зокрема зобов’язання тендерного комітету прийняти рішення та/ або встановити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведені відповідної процедури закупівлі та/ або вжити заходів необхідних для врегулювання спірного питання.
Рішення про розгляд скарг надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
11. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов’язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов’язковим як для тендерного комітету, так і для учасників.
12. Примірник рішення за  результатами розгляду скарги тендерний комітет протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству.
Державне казначейство після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:
“    у разі відміни процедури закупівлі визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі – поновлення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури  закупівлі;
“    у разі коли рішення тендерного комітету або уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі  недійсними, в рішенні відсутнє зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі – поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

Напишіть відгук